සාමාන්‍ය පාලන අංශය

ශාඛාවේ ඉටුවන කාර්යයන්

1. දෛනික තැපෑල සම්බන්ධ සියලු කටයුතු.
2. සියලුම මාණ්ඩලික නිලධාරීන්, කළමනාකරණ සේවා, සංවර්ධන නිලධාරි, කණිෂ්ට කාර්යමණ්ඩල හා පාසල් අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල පෞද්ගලික ලිපිගොනු සම්බන්ධ සියලුම රාජකාරි.
3. විමර්ශන විෂයේ සියලුම රාජකාරි කටයුතු.
4. ගමන් වියදම්, අතිකාල නිවාඩු දින වැටුප්, වෙනත් දීමනා ගෙවීමට අදාළ ආයතන කටයුතු.
5. සියලුම බිල්පත් පියවීමට අදාළ ආයතන කටයුතු.
6. දුම්රිය වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර, නිවාඩු දුම්රිය බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට අදාළ රාජකාරි කටයුතු.
7. ආපදා ණය, ණය බරින් නිදහස් වීම, උත්සව විශේෂ අත්තිකාරම්, දේපළ ණය ගෙවීමට අදාළ ආයතන කටයුතු.
8. නිවාඩු සම්බන්ධ සියලු රාජකාරි කටයුතු.
9. මැතිවරණ රාජකාරිවලට අදාළ සියලුම රාජකාරි කටයුතු.
10. කාර්යාලයේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ රාජකාරී පැවරීම් කාර්යාල අධීක්ෂණවලට අදාළ රාජකාරි කටයුතු.
11. වාහන සම්බන්ධ විෂයේ රාජකාරි කටයුතු.
12. විශ්‍රාම විෂයට අදාළ සියලුම රාජකාරි කටයුතු.
13. නිල නිවාස, අග්‍රහාර රක්ෂණ සම්බන්ධ සියලු රාජකාරි කටයුතු.
Scroll to top