ගනේවත්ත

කොට්ඨාස අධ්‍යක්ෂකගේ විස්තර

කොට්ඨාස අධ්‍යක්ෂකගේ නම

ජංගම දුරකථන අංකය

ස්ථාවර දුරකථන අංකය

විද්යුත් ලිපිනය

බී.වී.පී.බද්දෙවිතාන මයා

071-8003830

037-2264262

piyasiribaddevithana@gmail.com

ගුරු උපදේශකවරුන්ගේ විස්තර

 

ගුරු උපදේශකවරයාගේ නම

 

විෂය

 

ජංගම දුරකථන අංකය

 

විද්‍යුත් ලිපිනය

 

ජේ.අජිත් මයා.

 

සිංහල

 

070-2124821

 

ajithjayawardana1968@gmail.com

 

අයි.ජී.ජේ.ඉහළගෙදර මයා.

 

ගණිතය

 

077-6614169

 

janakaihalagedara@gmail.com

 

ජී.එම්.කේ.එල්.කරුණාරත්න මයා.

 

නර්තනය

 

071-3541980

 

kk9523085@gmail.com

 

ඊ.එම්.යූ.ඒකනායක මයා.

 

උපදේශනය

 

071-7190326

 

upaliekanayake78@gmail.com

 

එම්.එෆ්.එම්.මාහීර් මයා.

 

සමාජ විද්‍යාව (දෙමළ)

 

076-2168866

 

mahirmfm1963@gmail.com

 

එම්.ආර්.ජී.අත්තනගොඩ මයා.

 

විද්‍යාව

 

071-4474890

 

Roshanattanagoda309@gmail.com

 

ආර්.එස්.විජේරත්න මයා.

 

සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

 

071-4416487

 

knsprintexlanka@gmail.com

 

එන්.එන්.කල්‍යාණවතී මිය

 

ප්‍රාථමික

 

071-7634145

 

no

 

එම්.එස්.එම්.කවිකුමාර මිය

 

බුද්ධ ධර්මය

 

071-0435447

 

no

 

ඒ.එම්.සී.එන්.අධිකාරි මිය.

 

ප්‍රාථමික

 

077-4041616

 

niluadhikari1970@gmail.com

විදුහල්පතිවරුන්ගේ විස්තර

 

විදුහල්පතිවරයාගේ නම

 

පාසල

 

ලිපිනය

විදුහල්පතිවරගේ ජංගම දුරකථන අංකය

 

පාසලේ ස්ථාවර දුරකථන අංකය

 

පාසලේ විද්‍යුත් ලිපිනය

පාසල සතුව වෙබ් අඩවියක් ඇත්නම් වෙබ් අඩවි ලිපිනය

 

එච්.එම්.පේමරත්න මයා.

 

එස්.බී.හේරත් ජා.පා.

 

නිකදළුපොත.

 

071-9958689

 

037-2264086

 

sbherathmmv@gmail.com

 

_

 

එම්.මුණසිංහ මයා.

 

කුඹුක්ගැටේ ම.ම.වි.

 

කුඹුක්ගැටේ.

 

071-3000313

 

037-2264839

 

kumbukgetecc@gmai.com

 

_

 

ආර්.එම්.වසන්තා කුමාරි මිය.

 

හුණුපොළ ම.වි.

 

හුණුපොළ.

 

071-1468868

 

076-4962816

 

hunupolamv@gmail.com

 

_

 

ඩබ්.එම්.එන්.විජේකෝන් මිය.

 

පොතුවාගොන්න ම.වි.

 

කු/තඹගල්ල.

 

078-5750590

 

037-5715426

 

pothuwagonnamvibzgane@gmail.com

 

_

 

ඩබ්.ඩි.ඒ.කපුකොටුව මිය.

 

මකුල්වැව ම.වි.

 

මකුල්වැව.

 

077-8851992

 

037-5874564

 

mahavidmakulwewa@gmail.com

 

_

 

කේ.ඩි.දයානන්ද මයා.

 

නාබිරිත්තවැව ම.වි.

 

නිකදළුපොත.

 

077-1230092

 

037-5420400

 

nabiriththawewamvibzgane@gmail.com

 

_

 

ජේ.ඒ.ඩි.ඩබ්.ජයසූරිය මයා.

 

උයන්ගල්ල ක.වි.

 

නිකදළුපොත.

 

077-1148951

 

 

ravindumanupriya@gmail.com

 

_

 

ආර්.එම්.ඒ.එස්.බී.රත්නායක මයා.

 

කනව ක.වි.

 

මහමූකලන්යාය.

 

076-0404907

 

 

kanawaschool@gmail.com

 

_

 

එල්.එන්.බී.හේරත් මයා.

 

ඔතුවෙල ක.වි.

 

නිකදළුපොත.

 

071-3058271

 

 

othuwelaprimariya@gmail.com

 

_

 

ඩී.එම්.එස්.පී.පී.කසුන් කුමාර මයා.

 

තිඹිරිවැව ක.වි.

 

නාගොල්ලාගම.

 

077-2426526

 

 

Thimbiriwewa.k.v@gmail.com

 

_

 

එම්.පී.රුද්‍රිගු මයා.

 

තඹගල්ල ක.වි.

 

කු/තඹගල්ල.

 

071-8272378

 

037-2264366

 

thambagallaprimarycollege@gmail.com

­

_

 

එච්.එම්.ජයතිලක මයා.

 

අලුත්ගම ප්‍රා.වි.

 

නිකදළුපොත.

 

075-9297401

 

037-5873789

 

Aluthgamaprimaryschool17247@gmail.com

 

_

 

ඒ.එම්.ඩබ්.අබේසිංහ මයා.

 

වයඹ ශිල්පාලෝක ප්‍රා.වි.

 

නිකදළුපොත.

 

072-2156611

 

 

amwabeysinghe@gmail.com

 

_

 

ඩබ්.ඩි.එම්.ජයලත් මිය.

 

නිකගොල්ල ප්‍රා.වි.

 

කුඹුක්වැව.

 

071-4432349

 

 

nikagollapvibzgane@gmail.com

 

_

 

ඒ.එම්.ජේ.අමරසූරිය මයා.

 

හෙට්ටිගම ප්‍රා.වි.

 

කුඹුක්ගැටේ.

 

071-1694 248

 

 

Amarasooriya7103@gmail.com

 

_

 

වයි.එම්.එන්.පොඩිමැණිකේ මිය.

 

තිත්තවැල්ල ප්‍රා.වි.

 

කුඹුක්වැව.

 

071-4432348

 

037-2062684

 

thiththawellapvibzgane@gmail.com

 

_

 

එම්.එස්.කේ.නන්දනී මිය.

 

නීරාවිය ප්‍රා.වි.

 

නිකදළුපොත.

 

070-3029021

 

037-5783069

 

neeraviyapribzgane@gmail.com

 

_

 

එම්.රණසිංහ මයා.

 

දිගන්කෝන්වැව ප්‍රා.වි.

 

නාගොල්ලාගම.

 

071-9339881

 

 

digankoonwewaprimary

 

_

 

ඩි.එම්.පී.දිසානායක මයා.

 

ගලගෙදර චන්ද්‍රවංශ  ප්‍රා.වි.

 

මකුල්වැව.

 

071-8341343

 

 

galagedarachandrawansapvibzgane@gmail.com

 

_

 

ආර්.එම්.එස්.ගාමිණි බණ්ඩාර මයා.

 

මීගහඇළ ප්‍රා.වි.

 

නිකදළුපොත.

 

072-3360481

 

037-5726515

 

meegahaelapvibzgane@gmail.com

 

_

 

එන්.කේ.වේරගම මිය.

 

නින්දගම ප්‍රා.වි.

 

කු/තඹගල්ල.

 

071-0947946

 

 

Nindagamapvibzgzne@gmail.com

 

_

 

ඊ.එම්.බුද්ධික බණ්ඩාර මයා.

 

වඩුවාව ප්‍රා.වි.

 

කුඹුක්ගැටේ.

 

071-2850128

 

 

www.waduwawaprimaryschool@gmail.com

 

_

 

ඊ.එම්.ඒ.කේ.ඒකනායක මයා.

 

හිරිපිටිය ප්‍රා.වි.

 

නිකදළුපොත.

 

075-0747557

 

037-2264412

 

hiripitiyapvibzgane@gmail.com

 

_

 

ඒ.එස්.එම්.මසාහීම් මයා.

 

අල් හික්මා මු.ම.වි.

 

නිකදළුපොත.

 

071-4474846

 

037-2062652

 

alhikma1957@gmail.com

 

_

 

එම්.ජේ.එම්.බූමදීන් මයා.

 

අල් අක්‍රම්  මු.ක.වි.

 

මහමූකලන්යාය, පෙ/නැලව.

 

071-8056260

 

 

alakrammvibzgane@gmail.com

 

_

 

අරංවල සුමන හිමි.

 

ධර්මචන්‍ද්‍ර පිරිවෙන.

 

නිකදළුපොත.

 

071-8059095

 

037-2264119

 

kudcvp@gmail.com

 

_

 

 

Scroll to top