ගුරු ආයතනය

ගුරු ආයතන ශාඛාවේ කාර්ය භාරය

ඉබ්බාගමුව අධ්‍යාපන කලාපයේ ගුරුභවතුන්ගේ, විදුහල්පතිවරුන්ගේ, පරිවේණාධිපතිවරුන්ගේ, පරිවේණාචාර්යවරුන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යෑම ගුරු ආයතන ශාඛාවේ ප්‍රධානතම කාර්ය භාරය‍ වේ. එහිදී පෞද්ගලික ලිපිගොනුවක ඇතුලත් විය යුතු ලිපි ලේඛන පහත පරිදි වේ.

1පත්වීම් ලිපිය
2රාජකාරී භාර ගැනීමේ ලිපිය
3රාජකාරී භාර ගැනීමේ ලොග් සටහන් පිටපත
4දිව්රුම/ ප්‍රතිඥාව (පොදු 278)
5ගිවිසුම (පොදු 160)
6වත්කම් ප්‍රකාශය (පොදු 261)
7වැන්දඹු අනත්දරු සාමාජික අංකය සහිත ලිපිය
8වෛද්‍ය වාර්තාව (පොදු 169)
9උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත
10ජාතික හැඳුනුම්පතේ සහතික කළ පිටපත
11විවාහ සහතිකයේ මුල් පිටපත – විවාහය පිළිබඳ දැනුම්දීම (පොදු 272)
12කාලත්‍රයාගේ උප්පැන්නයේ මුල් පිටපත
13කාලත්‍රයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ සහතික කළ පිටපත
14දරු උපත් හා මරණ දැනුම් දීම (පොදු 272)
15දික්කසාද වී ඇත්නම් දික්කසාද සහතිකය හෝ නඩු තීන්දුවේ පිටපත
16නැවත විවාහ වූයේ නම් විවාහ සහතික
17කාලත්‍රයා මිය ගියේ නම් මරණ සහතිකයේ මුල් පිටපත
18ආබාධිත දරුවන් සිටීනම් අදාළ වෛද්‍ය වාර්තා
19පරිවාස කාලය දීර්ග කළේ නම් ඊට අදාළ ලිපි
20කාලත්‍රයාගේ රැකියා විස්තර
21වාර්ෂික පරිවාස වාර්තා
22සේවය ස්ථීර කිරීමේ ලිපිය
23උසස්වීම්වලට අදාළ ලිපි
24වැටුප් වර්ධක අනුමත කළ ලිපි
25ස්ථාන මාරුවීම්වලට අදාළ ලිපි
26කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් සමත් බවට ලිපි
27අධ්‍යාපන සහතිකවල පිටපත්
28වෘත්තීය සුදුසුකම් සනාථ කෙරෙන ලිපි
29පුහුණු පාඨමාලාවන්වල සහතික
30අඩ වැටුප් හා වැටුප් රහිත නිවාඩු විස්තර
31ප්‍රසූත නිවාඩු
32හදිසි අනතුරු පිළිබඳ විස්තර
33විදේශ නිවාඩු පිළබඳ විස්තර
34අධ්‍යයන නිවාඩු වාර්තා
35සේවය අතහැර යාමේ නියෝග හා නැවත සේවයේ පිහිටුවීම්
36විනය නියෝග
37විනය නියෝග සම්බන්ධ අභියාචනා
38ද්විතීය පදනම මත සේවයේන් මුදා හැරීම්
39පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම
40සේවය අගය කිරීම්, දෝෂාරෝපණ
41ණය ලබාගැනීමට අදාළ ලිපි
42චර්යා සටහන

ගුරු ආයතන ශාඛාවේ කාර්යයන් විධිමත්ව ඉටුකිරීම සඳහා ගුරුභවතුන්ගෙන්, පරිවේණාචාර්යවරුන්ගෙන්, පරිවේණාධිපතිවරුන්ගෙන් හා විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් ලැබිය යුතු සහයෝගය,

1.පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවට අවශ්‍ය ලිපි කඩිනමින් ලබාදීම
2.වැටුප් වර්ධක අයදුම්පත් නියමිත වේලාවට අදාළ නිර්දේශ සහිතව ඉදිරිපත් කිරීම
3.අධ්‍යයන නිවාඩු, විදේශ නිවාඩු දින 14කට පෙර අදාළ නිර්දේශ සහිතව ඉදිරිපත් කිරීම
4.විශ්‍රාම ගැන්වීම් හා විශ්‍රාම පූර්ව නිවාඩු මාස 06 කට පෙර අදාළ නිර්දේශ සහිතව ඉදිරිපත් කිරීම
5.වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දායක වීම සඳහා වූ ලිපිලේඛන කඩිනමින් ලබාදීම
6.පරිවාස කාලය අවසානයෙහි තනතුරෙහි ස්ථිර කිරීමේ ලිපියක් නොලැබුණේ නම් කඩිනමින් විමසීමක් කිරීම
7.අධ්‍යයන නිවාඩු, විදේශ නිවාඩු අයදුම්පත්‍ර කල්වේලා ඇතිව නියමිත නිර්දේශ සහිතව ඉදිරිපත් කිරීම
8.පරිවාස කාලයට අදාළ තුන් අවුරුදු වාර්තා කඩිනමින් ලබා දීම

1. විදේශ නිවාඩු

විදේශ නිවාඩු අයදුම් කිරීමේ දී ගුරු භවතුන් විසින් හා විදුහල්පතිවරුන් විසින් අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු (පරිවේණාචාර්ය සේවය සඳහා ද අදාළ වේ.)

1.විදේශ නිවාඩු අයදුම්පත් විදේශ ගත වන දිනට දින 14 කට පෙර ඉදිරිපත් කිරීම.
2.විදේශ ගතවන ගුරු භවතාගේ රාජකාරි ආවරණය ඔහු උගන්වනු ලබන විෂයයට සමගාමී විෂයක් උගන්වන ගුරු භවතෙකු විසින් කළ යුතු වීම.
3.රාජකාරි ආවරණය සඳහා එකඟවන ගුරුභවතා එම කාල සීමාව තුළ ස්ථාන මාරු නොකිරීම.
4.විදේශ නිවාඩු අයදුම්පත්‍ර අඩුපාඩු රහිතව ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදුහල්පති විසින් පෞද්ගලිකවම සෑහීමකට පත්වීම.
5.රැකියා සඳහා විදේශ ගත වීමේ දී අදාළ ඇප බැඳුම්කරය සහ ගිවිසුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීම.

1.1 විදේශ නිවාඩු අයදුම් කිරිමේ දී ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි ලේඛන :-

(මෙම සියළුම ලිපි පිටපත් 04 කින් ඉදිරිපත් කිරීම.)

1.ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර ගත කිරීම සදහා නිවාඩු ඉල්ලීම.(පොදු 126)
2.වයඹ පළාත් සභා නිලධාරීන් සදහා විදේශ නිවාඩු ඉල්ලීමේ අයදුම්පත්‍රය
3.10 පරිශිෂ්ඨය ( මාස 03 වැඩි විදේශ ගත වන්නේනම් පමණි.)
4.තෝරා ගැනීම සනාථ කරන විදේශ ආයතනයේ ලිපිය
5.විදේශ රැකියා ආයතනයේ ලිපිය (රැකියා සඳහා විදේශ ගත වන්නේනම් පමණි)
6.ඉල්ලීම් ලිපිය(විදුහල්පති නිර්දේශ සහිතව).
7.ගිවිසුමකට බැඳී නොමැති බවට ලිපිය (මාස 03 වැඩි විදේශගත වීම් සඳහා)
8.රාජකාරි ආවරණය කිරීමේ ලිපිය
9.වයස අවුරුදු 50 ඉක්මවා ඇත්නම් යහපත් මානසික හා සෞඛ්‍යය තත්වයෙන් පසුවන බවට ලිපිය
10.නිවාඩු අයදුම්පත්‍රය ප්‍රමාද වී ඇත්නම් ප්‍රමාදයට හේතු ලිපිය
11.විදේශ නිවාඩු ලබාගන්නා වර්ෂයේ හා පෙර වර්ෂයේ නිවාඩු විස්තර ( සම්පූර්ණ B 100 වාර්තාව මගින්)

2. අධ්‍යයන නිවාඩු අනුමත කිරීම.

අධ්‍යයන නිවාඩු අයදුම් කිරීමේදී ගුරු භවතුන් හා විදුහල්පතිවරුන් විසින් අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු පහත පරිදි වේ.(පරිවේණාචාර්ය සේවය සඳහා ද අදාළ වේ.)

1.අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා ගැනීමට අවම වශයෙන් සති දෙකකයවත් පෙර අයදුම්පත්‍ර අදාළ නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීම.
2.මාස 06 වැඩි පාඨමාලා සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 43/38 අනුව ගිවිසුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම.
3.පාඨමාලා අයදුම් කරන නිලධාරියාගේ රාජකාරි ආවරණය සඳහා සුදුසු ගුරුවරයෙක් නම් කර තිබීම.
4.වැටුප් සහිත අධ්‍යයන නිවාඩුවලින් පසුව ආයතන සංග්‍රහයේ XII හි 14-6 වගන්තියේ පරිදි අනිවාර්ය සේවා කාලයක් සේවය කළයුතු වන අතර නැවත අධ්‍යයන නිවාඩුවක් ඉල්ලුම් කළයුතු වන්නේ එම කාල සීමාව සේවයේ යෙදීමෙන් අනතුරුවය.
5.අධ්‍යයන නිවාඩු අනුමත කිරීමෙන් පසු අන්වාර්ය සේවා කාලය ඉක්මවීමට පෙර විශ්‍රාම ගියහොත් රා.ප.ච.24/97 අනුව කටයුතු කළ යුතුය.
6.වැටුප් සහිත අධ්‍යයන නිවාඩු අනුමත කළ හැකි උපරිම කාලය අදාළ පාඨමාලාවේ කාලයට සීමා වේ.
7.එකවර පාඨමාලා 02 ක් හැදෑරීම සඳහා අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා දෙනු නොලැබේ. (ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරීන්ට වැටුප් සහිත අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා ගැනීම වසර 05 ක සේවා කාලයක් තිබිය යුතුය.
8.සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා ගන්නා නිලධාරියෙකු සම්පූර්ණ කළයුතු බැඳුම්කරයේ කාල සීමාවේ උපරිමය ඔහුගේ විශ්‍රාම යන දිනය දක්වා වේ.
9.මුල් පත්වීම් ලද නිලධාරියෙකුට හෝ නිලධාරිණියකට පරිවාස කාලයේ වසරක් සම්පූර්ණ වීමෙන් පසු අධ්‍යයන නිවාඩු ලබාගත හැක.

2.1 අධ්‍යයන නිවාඩු අනුමත කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි ලේඛන

( සෑම ලිපියක් ම පිටපත් 03 කින් ඉදිරිපත් කිරීම අනිර්වාර්ය වේ.)

1.ඉල්ලීම් ලිපිය ( විදුහල්පති නිර්දේශ සහිතව )
2.අධ්‍යයන නිවාඩු අයඳුම්පත්‍රය ( විදුහල්පති නිර්දේශ සහිතව ) (ජාතික පාසල් / පළාත් සබා).
3.පාඨමාලා සඳහා තෝරාගත් බවට ලිපිය
4.රාජකාරි ආවරණ ලිපිය (අදාළ ගුරු භවතාගෙන් ලබා ගෙන විදුහල්පති නිර්දේශ සහිතව)
5.ගිවිසුම් පත්‍ර පිටපත්

3.සේවය ස්ථිර කිරීම ලබා දිය යුතු ලිපිලේඛන

3.1 ගුරු සේවය :-

1.ස්ථිර මුල් පත්වීම් ලිපියේ පිටපත
2.ස්ථිර මුල්පත් වීම් ලිපිය අනුව රාජකාරි ලිපිය භාරගත් ලොග් සටහන් පිටපත්.
3.පරිවාස කාලයට අදාළ තුන් අවුරුදු වාර්තා පිටපත් 02 බැගින්

3.2 විදුහල්පති සේවය :-

1.ඉල්ලීම් ලිපිය.
2.විදුහල්පති සේවයේ මුල් පත්වීම
3.ගුරු පුහුණු උපාධි සහතිකය
4.විදුහල්පති සේවයේ මුල් පත්වීම් ලිපියට රාජකාරි භාර ගැනීම.
5.උප්පැන්න සහතිකය සහතික කළ පිටපත
6.ජාතික හැදුනුම්පත සහතික කළ පිටපත

3.3 පරිවේණාචාර්ය සේවය :-

1.16(3) අයදුම්පත් පිටපත්
2.16(3) අනුමත කිරීමේ ලිපිය
3.ඉල්ලීම් ලිපිය(කෘත්‍යාධිකාරි නිර්දේශය සහිත)

(පත්වීමට අදාළ ප්‍රතිඵල සනාථ වී තිබිය යුතුය.)

4. වැන්දඹු හා අනත්දරු /වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දායක වීම :-

සියලුම ගුරු භවතුන් ස්ථිර මුල් පත්වීම් දින සිට මාස 03 ක් ඇතුළත වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සදහා දායක වීම අනිවාර්ය වේ. මෙතෙක් මෙම විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දායක නොවූ ගුරු භවතුන් කඩිනමින් මේ සදහා දායක වීමට කටයුතු කිරීම අවශ්‍ය වේ.

4.1 වැන්දඹු හා අනත්දරු /වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දායක වීම සදහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි :-

1.86 වැනි පොදු ආකෘති පත්‍රය (නිලධාරීන් සදහා )පිටපත් 02 ක්
86 අ වැනි පොදු ආකෘති පත්‍රය (නිලධාරිනියන් සදහා) පිටපත් 02 ක්
2.ස්ථිර මුල් පත්වීම් ලිපියෙහි ඡායා පිටපත
3.ජාතික හැදුනුම්පතෙහි ඡායා පිටපත
4.ප්‍රමාදයට හේතු සදහන් ලිපිය (මාස 03ට වඩා ප්‍රමාද වී ඇති විට පමණි)
5.උප්පැන්න සහතිකය මුල් පිටපත
6.විවාහ සහතිකය මුල් පිටපත (විවාහක ගුරු භවතුන් සදහා))
7.කලත්‍රයාගේ උප්පැන්න සහතිකය මුල් පිටපත
8.දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතික සහතික කළ පිටපත්

වැන්දඹු හා අනත්දරු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දායකවීමෙන් අනතුරුව ඇතිවන පහත සදහන් සියලු වෙනස්වීම් කඩිනමින් වාර්තා කළ යුතුය.

1.විවාහය අදාළ ආකෘති මගින් දැනුම් දීම
2.දරුවෙකුගේ උපත,මරණය අදාළ ආකෘති පත්‍ර මගින් දැනුම් දීම.
3.දික්කසාදය හෝ කලත්‍රයාගේ මරණය අදාළ ආකෘති පත්‍ර මගින් දැනුම් දීම.
4.නැවත විවාහය දැනුම් දීම.
5.ආබාධිත හෝ සුව කළ නොහැකි රෝග තත්වයන්ගෙන් පෙළෙන දරුවන් පිළිබද දැනුම් දීම.

5. විශ්‍රාම ගැන්වීම

සපුරාලිය යුතු පූර්ව අවශ්‍යතා :-

1.ස්ථිර විශ්‍රාම වැටුප් සහිත පත්වීම් ලිපියක් තිබීම.
2.තනතුර ස්ථිරකර තිබීම.
3.වැන්දඹු අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දායකත්වය ලබා තිබීම.
4.වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කර තිබීම.(වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයට පත්වීම් නොලද අයට)

5.1 ගුරු සේවය :-

1 අදියර :-

විදුහල්පති නිර්දේශ සහිතව ලිපි 04ක් විශ්‍රාම ගැන්වීම සදහා ඉල්ලීම් කිරීම(විශ්‍රාම ගැනීමට අපේක්ෂිත දිනට මාස 06 කට පෙර)

2 අදියර :-

PD 03 ආකෘතිය සම්පූර්ණ කර කාර්යාලයට භාරදීම.(ජාතික හැදුනුම්පතෙහි සහ බැංකු ගිණුමෙහි පිටපතක් සමග)

3 අදියර :-

විශ්‍රාම 3 වන ලිපි කට්ටලය සම්පූර්ණ කර කාර්යාලයට භාරදීම.(අදාළ ලිපිලේඛන සමග)

5.2 විදුහල්පති සේවය :-

1 අදියර :-

විදුහල්පති නිර්දේශ සහිතව ලිපි 04ක් විශ්‍රාම ගැන්වීම සදහා ඉල්ලීම් කිරීම(විශ්‍රාම ගැනීමට අපේක්ෂිත දිනට මාස 06 කට පෙර)

2 අදියර :-

PD 03 ආකෘතිය සම්පූර්ණ කර කාර්යාලයට භාරදීම.(ජාතික හැදුනුම්පතෙහි සහ බැංකු ගිණුමෙහි පිටපතක් සමග)

3 අදියර :-

විශ්‍රාම 3 වන ලිපි කට්ටලය සම්පූර්ණ කර කාර්යාලයට භාරදීම.(අදාළ ලිපිලේඛන සමග)

5.3 පරිවේණාචාර්ය සේවය

1 අදියර :-

විශ්‍රාම ගැනීමට අපේක්ෂිත දිනට මාස 06 කට පෙර කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පිටපත් සහිතව කෘත්‍යාධිකාරි හිමි මගින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පිරිවෙන් ශාඛාව වෙත විශ්‍රාම ගැන්වීම සදහා ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කිරීම.

2 අදියර :-

PD 03 ආකෘතිය සම්පූර්ණ කර කාර්යාලයට භාරදීම.(ජාතික හැදුනුම්පතෙහි සහ බැංකු ගිණුමෙහි පිටපතක් සමග)

3 අදියර :-

විශ්‍රාම 3 වන ලිපි කට්ටලය සම්පූර්ණ කර කාර්යාලයට භාරදීම.(අදාළ ලිපිලේඛන සමග)

5.4 විශ්‍රාම ගැන්වීමේදී සපුරාලිය යුතු පූර්ව අවශ්‍යතා

1.තනතුර ස්තිර කර තිබීම.
2.වැන්දඹු අනත්දරු ක්‍රමයට දායක වී තිබීම.
3.වයඹ පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය වී තිබීම.(වයඹ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පත්වීම් නොලද අයට)

5.5 ගුරු සේවය / විදුහල්පති සේවය

විශ්‍රාම ගන්වන දිනට මාස 06 කට පෙර ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අපහසුතා වළක්වාගත හැකි වේ.

1.ඉල්ලීම් ලිපිය පිටපත් 04
2.පළමු ලිපි කට්ටලය සම්පූර්ණ කිරීම.
3.දෙවැනි ලිපි කට්ටලය සම්පූර්ණ කිරීම.
4.විශ්‍රාම ගොනුව සම්පූර්ණ කිරීම.

5.6 පරිවේණාචාර්ය සේවය :-

කෘත්‍යාධිකාරි හිමි හරහා අධ්‍යපන අමාත්‍යංශයට යැවිය යුතු ය. කලාප කාර්යාලය හරහා යැවිය නොහැක.

1.PD 03 ආකෘතිය
2.බැංකු පොතේ පිටපත
3.ජාතික හැදුනුම්පතේ පිටපත
Scroll to top