නව පාසල් වාරය ආරම්භය

මේ වන විට රටේ පවතින තත්වය හමුවේ නව පාසල් වාරය ආරම්භය සදහා නිශ්චිත දිනයක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැත.

නව පාසල් වාරය ආරම්භය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top