පරිපාලන අංශය

පරිපාලන අංශය මගින් සැලසෙන සේවාවන්

1සිසුන් පාසල් වලට ඇතුලත් කිරීම. (ජාතික පාසල් හැර)
25 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව සහ වෙනත් සියළුම ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීම
3පාසල්වල පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු පිළිබඳ කටයුතු.
4කාල සටහන් අනුමත කිරීම
5පාසල් සතු ඉඩම් පිළිබඳ කටයුතු.
6පාසල් සංවර්ධන සමිති හරහා කරන කාර්යයන්.
7ඉදිකිරීම් සහ නඩත්තු කිරීම්.
8අධ්‍යාපන චාරිකා.
9ශිෂ්‍යයින්ගේ විදේශ නිවාඩු අනුමත කිරීම.
10වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම සකස් කිරීම හා ඒ හා සම්බන්ධ සියලු කටයුතු කිරීම. මාසිකව ප්‍රගතිය පළාත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
12ද්විතියික පාසල් සම්බන්ධ තොරතුරු එක්රැස් කිරීම හා තොරතුරු සැපයීම
13ළමා මිතුරු පාසල් පිළිබඳ තොරතුරු එක්රුස් කිරීම හා තොරතුරු සැපයීම
14විදුහල්පති රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම.
15වාර්ෂික පාසල් සංගණන තොරතුරු පරිගණක ගත කිරීම හා තොරතුරු යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම
16වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පවත්වාගෙන යනු ලබන කාර්ය මණ්ඩල වාර්තා හා ගුරු තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා මාසික වෙනස්වීම් වාර්තා සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීම.
17ප්‍රධාන අමාත්‍ය තුමා වෙත යොමු කළයුතු කාර්යාලීය මාසික ප්‍රගති වාර්තාව සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීම.
17අධ්‍යාපන කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (EMIS) හා සම්බන්ධ කටයුතු.
7කලාප මට්ටමේ පහත දැක්වෙන තොරතුරු රැස් කිරීම හා යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන යාම.
i. විෂයය තොරතුරු
ii. ගුරු තොරතුරු
iii. අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩල තොරතුරු
iv. භෞතික සම්පත් තොරතුරු
v. විභාග ප්‍රතිඵල
vi. මූල්‍ය සම්පත් තොරතුරු ඇතුලු වෙනත් විවිධ තොරතුරු
Scroll to top