සැලසුම් අංශය

සැලසුම් ශාඛාවේ ඉටු කරන

 • කලාපීය මධ්‍ය කාලීන සැලැස්ම හා වාර්ෂික සැලැස්ම සකස් කිරීම.
 • පාසල්වල මධ්‍යකාලීන සැලසුම් හා වාර්ෂික සැලසුම් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම.
 • පාසල්වල භෞතික සම්පත් අවශ්‍යතා පිළිබඳ තොරතුරු රැස්කිරීම හා භෞතික සම්පත් දත්ත පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීම.
 • පාසල් ව්‍යුහ කටයුතු
  1. පාසල්වල නම් වෙනස් කිරීම.
  2. පාසල් ආරම්භ කිරීම, ඒකාබද්ධ කිරිම හා වසා දැමීම.
  3. පාසල්වල විෂය ධාරා ආරම්භ කිරීම.
  4. සමාන්තර පන්ති වැඩිකිරීම.
 • පාසල් සංගණන කටයුතු.
 • අබලන් ගොඩනැගිලි කඩා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධ ඉල්ලීම් පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කිරීම.
 • නව ගොඩනැගිලි බාර ගැනීම් සම්බන්ධ කටයුතු.
 • ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා තොරතුරු රැස්කිරීම.
 • දුෂ්කර පාසල් සහතිකකරණය සම්බන්ධ කටයුතු.
 • දහතුන් වසරක අධ්‍යාපන වැඩසටහන සම්බන්ධ කටයුතු.
 • ළඟම පාසල හොඳම පාසල ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධ තොරතුරු රැස්කිරීම හා ප්‍රගති වාර්තා සකස් කිරීම.
 • Scroll to top