අප ගැන

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමාගේ පණිවිඩය

ඉබ්බාගමුව අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් 109 ක සිසුන් 42992 ක් පමණ පළමු ශ්‍රේණියේ සිට 13 වන ශ්‍රේණිය දක්වා ඉගෙනුම ලබන අතර ගුරුභවතුන් 2557 ක් පමණ සේවයේ නිරත වේ.අ.පො.ස.(සා/පෙළ), අ.පො.ස.(උ.පෙළ) හා 5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ඉහළ ප්‍රතිඵල කරා සිසුන් ගෙන ඒමටත්, වයඹ පළාතේ ප්‍රතිඵල වලට ඉහළ දායකත්වයක් ලබා දීමටත් හැකියාව ලැබී ඇත.භෞතික වශයෙන් ද පාසල්වල සම්පත් ඉහළ මට්ටමකට ගෙන ඒමට ද අවශ්‍ය සියලු පියවර ගෙන ඇත.

පාසල් අධ්‍යාපන කාර්යාලයට මෙන්ම පාසල් වලට ද ඉහළ මානව සම්පත් හිමි මෙම කලාපයේ පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වන දරුවා දහතුන්වන ශ්‍රේණියේ පාසලෙන් ඉවත් වීම ඉතා වැඩදායි පුරවැසියකු ලෙස සමාජගත කිරීම සඳහා කැපවන විදුහල්පතිවරුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයක් කලාපය සතුවේ.විෂය මෙන්ම විෂය සමගාමී වැඩසටහන් තුළින් ද සිසුන්ගේ පෞරුෂ වර්ධනය සඳහා ඉටු කරන වැඩසටහන් බොහෝමයක් සෑම වසරකම ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය හා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ලබාදෙන වැඩසටහන් මගින් ශිෂ්‍ය සාධනය ඉලක්ක කරගෙන සාර්ථක සිසුන් පිරිසක් සමාජගත කිරීම සිදුවේ.

යු.එල්.එස්.පොඩි නිලමේ
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක
ඉබ්බාගමුව.

අපේ කණ්ඩායම

නම

තනතුර

ජංගම දුරකථන අංකය

යු.එල්.එස්.පොඩිනිලමේ මයා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

0715719360

බී.එම්.නවරත්න මැණිකේ මිය

නි.අ.අ.(සංවර්ධ්‍න)

0718041722

එම්.ඩබ්.සුරනි ප්‍රියංකා මිය

නි.අ.අ(ගුරු ආයතන)

0717532398

බී.එම්.ඒ.යූ.බණ්ඩාරනායක මිය

ස.අ.අ.(සැලසුම්)

0714491985

ටී.ඩී.ඒ.නිමල්සිරි මයා

ස.අ.අ.(පරිපාලන)

0710594988

කේ.එම්. රත්නායක මයා

ස.අ.අ.(සෞඛ්‍ය හා ශාරිරික අධ්‍යාපනය)

0718197305

පේ.ඩී.ඩී.‍සෙන‍ෙවිරත්න මිය

ස.අ.අ.(ගණිතය)

0718195473

ඩී.එම්.සී.ඩී.කේ.දිසානායක මිය

ස.අ.අ.(සෞන්දර්්‍ය)

0718197306

ඒ.එම්.එන්.අධිකාරි මිය

ස.අ.අ.(විශේෂ අධ්‍යාපන)

0714559499

ඒ.එම්.ටී.පී.කුමාරි මිය

ස.අ.අ.(විද්‍යාව)

0714762554/0775019152

ඊ.එම්.ඒ.එස්.ඒකනායක මිය

ස.අ.අ.(තොරතුරු තාක්ෂණ)

0712460507/0777184828

එන්. ටී.පී ජයසිංහ මිය

ස.අ.අ.(ඉංග්‍රීිසි)

0718139635/0777260788

ඩබ්.එම්.සී.කේ.වීරකෝන් මිය

ස.අ.අ.(තාක්ෂණ)

0718896841

ඩබ්.එච්.එච්.අයි.වික්‍රමසිංහ මිය

ස.අ.අ.(වාණිජ)

07183332962

ඊ.එම්.ආර්.ඒකනායක මයා

ස.අ.අ.(ප්‍රාථමික)

0710630594

බී.ජී.අයි.එස්.යූ.ජිනසේන මිය

ස.අ.අ.(භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර)

0769961974/0787872665

එම්.එච්.සලාහුදීන් මයා

ස.අ.අ.(දෙමළ)

0717992233

අපේ වෙබ් නිර්මාණ කණ්ඩායම

නම

තනතුර

ජංගම දුරකථන අංකය

කාර්යය

ඊ.එම්.ඒ.එස්.ඒකනායක මිය

ස.අ.අ.(තොරතුරු තාක්ෂණ)

0712460507/0777184828

උපදේශනය හා මගපෙන්වීම

බී.එම්.යූ.සදමාලි බස්නායක මිය

තොරතුරු තාක්ෂණ ගුරු(ව/ඉ/රිදි/මිරිස්සල ක.වි

0715532573

නිර්මාණය,සැකසීම,යාවත්කාලීනය

ඩී.එම්.චතුරංග දිසානායක මයා

තොරතුරු තාක්ෂණ ගුරු(ව/ඉ/රිදි/කුඹුක්ගැටේ ම.ම.වි.

0714651209

සංස්කරණය,යාවත්කාලීනය

Scroll to top